Windykacja należności oraz obrót wierzytelnościami

Profesjonalizm przede wszystkim

windykacja i negocjacje

Przedprocesowa próba ugodowego rozwiązania konfliktu, mającego na celu wyegzekwowanie należności

wywiad gospodarczy

w celu ustalenia stanu faktycznego i prawnego posiadanego majątku oraz ewentualnego odnalezienia jego składników; czynności operacyjne obejmujące wizje lokalne, sprawdzenie katastrów (ewidencji gruntów i budynków (EGiB) ), ksiąg wieczystych, ewidencji działalności gospodarczej, KRS-u, dokumentacji komorniczej, wywiady z dostawcami i odbiorcami.

monitoring płatności

Działania mające na celu przyspieszenie obrotu finansowego, zlikwidowanie zatorów płatniczych, obniżenie kosztów, zdyscyplinowanie kontrahentów, usystematyzowanie działań działów księgowych.

scoring

Prowadzenie działań mających na celu określenie wiarygodności i zdolności kredytowej osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego przed udzieleniem kredytu.

Działanie zespołu charakteryzuje profesjonalizm, wysoka kultura osobista i szybka realizacja zleceń, stosownie do możliwości prawnych. Oferujemy współpracę w zakresie obrotu wierzytelnościami i innymi prawami majątkowymi. Każdy zakup wierzytelności poddawany jest szczegółowej analizie. Ocena przeprowadzana jest na podstawie następujących danych: informacji o dłużniku; informacji na temat produktu (rodzaj zobowiązania, zabezpieczeń itp.); informacji behawioralnych (takich jak kwota pozostała do spłaty w rozbiciu na kapitał, odsetki, inne opłaty, ilość dni przeterminowania, informacje o przeprowadzonym procesie windykacyjnym oraz inne ważne informacje mogące wpłynąć na dalszy proces windykacji).

Po dokonaniu analizy oferowanego pakietu przedstawiamy ofertę cenową.

USŁUGI W ZAKRESIE WINDYKACJI:

  • windykacja przedmiotów oraz należności leasingowych;
  • windykacja przedmiotów oraz należności kredytowych;
  • windykacja należności finansowych dla firm, osób prawnych i fizycznych;
  • monitoring dłużników przed, w trakcie i po windykacji.

Warunki finansowe współpracy ustalamy w trakcie podpisywania umowy o współpracę na zasadach negocjacji, jesteśmy konkurencyjni – zaufaj nam!

Zdobyte doświadczenie w wykonaniu usług windykacyjnych na rzecz firm oraz osób fizycznych pozwalają nam na szybkie i skuteczne realizowanie każdego zlecenia.

ZAJMIEMY SIĘ TAKŻE:

  • sprawami podziału majątku i doradztwem w sprawach rozwodowych;
  • sprawami podziału spadku;
  • sprawami przekształceń własnościowych nieruchomości;
  • doradztwem w zakresie sprzedaży nieruchomości;
  • windykacją i skupem wierzytelności;
  • przygotowanie pism urzędowych;

innymi, skomplikowanymi sprawami.

Share: